tumblr visitor
1 nar tanesi — çok zarif. hem… rahat-mış gibi.

1 nar tanesi